Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

V tomto dokumentu bychom Vás rádi informovali o tom, jaké, kdy, z jakého důvodu, jakým způsobem, jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme, jak je chráníme, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

Kdo je správce?

Společnost JITONA a.s. vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B vložka 1574,

se sídlem  Wilsonova  222/25, Soběslav , 392 01 Soběslav.

IČ: 18164439

 

Jaký je rozsah zpracování osobních údajů?

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu zpracování. Přitom postupujeme vždy v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s povinnostmi správce.

 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

v případě odeslání kontaktního formuláře na naší webové stránce zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Telefon
 • Email
 •  

Údaje jsou směrovány na emailový účet jitona@jitona.cz správcem tohoto účtu je asistentka vedení společnosti, která dle povahy příchozí emaily rozdělí na správná místa určení  v rámci struktury společnosti. Vámi zaslané požadavky prostřednictvím kontaktního formuláře jsou vyřízeny a žádná evidence či další zpracování takto získaných osobních údajů ve společnosti neprobíhá.


V případě zaregistrování vašeho emailového účtu pod odkazem ebook, nebo v informačním pásu „Nenechte si ujít žádnou novinku, ani slevu zpracováváme:

 • Email

Email je předán do seznamu emailů, jenž je udržován zpracovatelem Crystalmails s.r.o. Zpracovatel pro naší společnost  v rámci aplikace CrystalMails realizuje službu hromadného rozesílání newsletterů  a kampaní

 
V případě zpracování údajů zaměstnanců zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Adresa bydliště
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Číslo bankovního účtu
 • Zdravotní pojišťovna
 • Telefon
 • Email

 

 Jaké jsou účely zpracování osobních údajů?

Zpracováváme osobní údaje vždy pro jasný a srozumitelný účel a o účelech jednotlivých zpracování vedeme záznamy. Účely zpracování jsou zejména:

 • zpracování osobních údajů z důvodů plnění právních povinností (plnění zákonných povinností včetně povinností dle zákona o archivnictví),
 • zpracování osobních údajů pro účel zajištění provozu Společnosti (osobní údaje zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání apod.),
 • zpracování osobních údajů pro účel uzavření či plnění smluv (údaje zákazníků, dodavatelů atd.),
 • z důvodů oprávněných zájmů správce (např. ochrana bezpečnosti osob a majetku – kamerový záznam, dokumentace historie firmy, přímý marketing apod.),
 • marketing.

 

Jaké jsou právní tituly zpracování osobních údajů?

Zpracováváme osobní údaje v souladu s příslušnými právními normami, a to na základě následujících právních titulů:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

  

Jaké jsou zdroje osobních údajů?

Společnost jako správce získává osobní údaje ke zpracování těmito způsoby:

 • přímo od subjektů údajů,
 • z veřejně dostupných rejstříků, evidencí či seznamů,
 • od smluvních partnerů.

 

Jaké jsou kategorie subjektů osobních údajů?

 • zaměstnanci (včetně uchazečů),
 • zákazníci,
 • jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci,
 • fyzické osoby na kamerových záznamech,
 • dodavatelé služeb.

Jaké jsou kategorie osobních údajů?

 • adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,
 • popisné údaje.

 

Kdo jsou příjemci osobních údajů

Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány.

Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti.

 

Jaký je způsob zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů ve svých provozovnách či pobočkách, a to prostřednictvím zaměstnanců nebo jiných určených zpracovatelů. Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem.

Při zpracování osobních údajů správce vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož i obecných principů ochrany osobních údajů.

 

 Ochrana osobních údajů

Správce zabezpečuje organizačně a technicky ochranu osobních údajů, a to tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.

 

Doba zpracování osobních údajů?

Správce zpracovává osobní údaje vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a v souladu s veškerými povinnosti dle zákonných norem.

  

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Práva subjektu údajů jsou pro správce důležitým prvkem ochrany osobních údajů.

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, a to na základě žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:

 • účel zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců,
 • doba zpracování ev. uložení osobních údajů,
 • dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Dále má subjekt následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

 

Pokud se subjekt domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může dále:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat odstranění protiprávního stavu,
 • obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Kde nás lze kontaktovat?

S Vašimi dotazy, či uplatněním požadavků plynoucích z práv subjektů osobních údajů se prosím obracejte písemně na adresu sídla, nebo prostřednictvím emailového kontaktu  gdpr@jitona.cz.